Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Rzgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsprzgow.szkolnykatalog.pl/

Data publikacji strony 2012-11-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-09-27

Data ostatniej aktualizacji 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-09-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Bandych, e-mail: robert.bandych@zsprzgow.szkolnykatalog.pl. Numer telefonu: 63 241 99 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Konińskiej 6:
 
 • Dostosowanie wejść do budynków: Wejścia do budynków nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • Dostosowanie korytarzy: Korytarze są dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • Dostosowanie schodów: Schody nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie wind: W budynku jest winda.
 • Dostępność platform: Przy wejściach do budynku nie ma platform.
 • Dostępność pętli indukcyjnych: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Dostosowanie parkingów: Przed budynkiem nie ma parkingu z możliwością parkowania osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Plac Stuczyńskich 5:
 
 • Dostosowanie wejść do budynków: Wejścia do budynków są dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • Dostosowanie korytarzy: Korytarze są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie schodów: Schody nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie wind: W budynku jest winda.
 • Dostępność platform: Przy wejściach do budynku nie ma platform.
 • Dostępność pętli indukcyjnych: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Dostosowanie parkingów: Przed budynkiem jest parking z możliwością parkowania osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

koordynator do spraw dostępności >>>

zarządzenie dyrektora >>>

Raport o stanie zapewniania dostępności >>>

ZSP w Rzgowie

Plac Stuczyńskich 5
62-586 Rzgów
tel: 63 241-99-71
e-mail: sprzgow@interia.pl

Mapa dojazdu

Partnerzy

 
 
ogo-ministerstwa-edukacji-i-nauki  
       

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.